Uredba o “poenostavitvah” objavljena v Uradnem listu

Nujni ukrepi za poenostavitve in digitalne inovacije (zakonska uredba)

Ministrski svet je odobril uredbo, ki uvaja nujne ukrepe za poenostavitve in digitalne inovacije. Uredba je bila objavljena na Uradnem listu.

Uredba posega zlasti na štiri glavna področja:

 1. poenostavitve v zvezi z javnimi naročili in gradbeništvom
 2. postopkovne poenostavitve in odgovornosti
 3. ukrepi za poenostavitev za podporo in razširjanje digitalne uprave
 4. poenostavitve glede poslovnih dejavnosti, okolja in zelene ekonomije.

1.Javna naročila in gradbeništvo

Med glavnimi ukrepi v zvezi z javnimi naročili je bil začasno do 31. julija 2021 uveden nov pravilnik za dodelitev gradenj, storitev in blaga. Nova pravila vključujejo:

 • neposredna dodelitev za storitve v višini manj kot 150.000 evrov;
 • postopek s pogajanjem, brez razpisa, po posvetovanju s spremenljivim številom operaterjev na podlagi celotnega zneska za vse storitve za vsoto, ki je enaka ali večja od 150.000 EUR in je nižja od praga, ki ga določa EU.

Predvideno je, da se bo oddaja ali dokončna identifikacija izvajalca izvedla v dveh mesecih, v specifičnih primerih pa podaljšala na štiri. Poleg tega so uvedene določbe za hitrejše sklepanje pogodb nad zgornjim pragom, ki posebej predvidevajo, da mora do oddaje del ali dokončne identifikacije izvajalca priti v šestih mesecih od začetka postopka.

V gradbenem sektorju so postopki rušenja in obnove ter postopki za spreminjanje višin stavb poenostavljeni; pospešeni so roki za izvedbo gradbenih postopkov s poenostavljeno koordinacijo za pridobitev soglasja drugih uprav; okrepljeni so spodbujevalni posegi za obnovo mestnih jeder z znižanjem prispevka za gradnjo, ki se plača Občini; podaljšana je veljavnost gradbenih dovoljenj; na zahtevo interesenta je predvidena podaja izjave s strani enotnega okenca za gradbeništvo (SUE) o vstopu v veljavo tihega soglasja.

2.Postopki in odgovornosti upraviteljev

V zvezi s poenostavitvijo postopkov se predvideva, da bo za večino birokratskih izpolnitev po rokih, določenih z zakonom, veljalo pravilo tihega soglasja z neučinkovitostjo zamudnih ukrepov.

Uvedena je koordinacija pristojnih javnih uprav s skrajšanimi roki: vse vpletene uprave bodo morale odgovoriti v 60 dneh.

Za obdobje 2020–2023 se uvaja t.i. Agendo za administrativne poenostavitve, ki je opredeljena v skladu s smernicami Države, Dežel, Avtonomnih pokrajin in lokalnih oblasti, predvidena pa je tudi opredelitev standardnega obrazca za vse državno ozemlje za predstavitev vlog, izjav in opozoril državljanov.

Kar zadeva odgovornost javnih upraviteljev, bo do 31. julija 2021 odgovornost za oškodovanje državne blagajne omejena na namerno kršitev v zvezi z dejanji, medtem ko ostaja nespremenjena glede neukrepanja, tako da bodo uradniki v večji meri odgovorni zaradi neukrepanja in inercije, kot pri aktivnem ravnanju. Poleg tega se primer namerne kršitve nanaša na škodljivi dogodek in ne samo na ravnanje. Nadzor Računskega sodišča je okrepljen, da se pospešijo javne naložbe, kaznivo dejanje zlorabe položaja pa je natančneje opredeljeno, tako da imajo javni uslužbenci jasne informacije o vedenjih, ki ih zakon kaznuje.

3.Razširjanje digitalne uprave

V zvezi z digitalnim državljanstvom in razvojem digitalnih storitev javne uprave je predvideno naslednje:

 • dostop do vseh digitalnih storitev javne uprave preko sistema SPID, digitalne osebne izkaznice (CIE) in prek aplikacije AppIO na pametnih telefonih;
 • digitalni domicil za profesionalce, tudi tiste, ki niso vpisani v profesionalne sezname;
 • poenostavitev in krepitev digitalnega domicila za državljane;
 • oddaja samoprijave, vlog in izjav neposredno z mobilnega telefona preko aplikacije AppIO;
 • poenostavitve za izdajo digitalne osebne izkaznice CIE;
 • enotna digitalna platforma za obveščanje za vse dokumente javne uprave in prek PEC za sodne akte;
 • poenostavitev naprednega elektronskega podpisa;
 • podpora za dostop invalidov do orodij IKT;
 • enotna pravila za vse javne uprave za nakup IKT, digitalno usposabljanje javnih uslužbencev in oblikovanje digitalnih storitev za državljane;
 • poenostavitev in krepitev interoperabilnosti med javnimi zbirkami podatkov in ukrepi za zagotovitev popolne dostopnosti in izmenjave podatkov med javnimi upravami;
 • poenostavitev in okrepitev Nacionalne platforme za digitalne podatke, katere cilj je spodbujanje uporabe javnih informacijskih sredstev.

Uvedeni bodo ukrepi za inovacije, katerih namen je poenostaviti in spodbujati inovativne pobude in zlasti eksperimentiranje z uporabo nastajajočih tehnologij.

4.Poenostavitve glede podjetništva, okolja in zelene ekonomije

Za podjetja so predvidene: poenostavitev in pospešitev del na omrežni infrastrukturi za elektronske komunikacije in širokopasovne povezave; povečanje zneska izplačil v enem samem obroku “Nove Sabatini” (prispevki podjetjem za odplačilo posojil za naložbe v kapitalsko blago) in poenostavitev iste spodbude za podjetja na jugu; poenostavitev postopkov za izbris iz registra družb in prenehanje delovanja zadružnih subjektov; krepitev sistema kontrole javnih naložb, poenostavitev dejavnosti CIPE (medresorskega odbora za gospodarsko načrtovanje) in izplačil javnih prispevkov v kmetijskem sektorju; možnost, da delniške družbe, ki kotirajo na borzi, zagotovijo povečanje kapitala z odstopanjem od določb civilnega zakonika.

Kar zadeva podporo varovanju okolja in zelenega gospodarstva, uredba uvaja:

 • racionalizacijo postopkov presoje vplivov na okolje (VIA), povezanih z javnimi deli;
 • ni obvezno upoštevanje VIA in ureditve o kulturnih dobrinah in interesih za nujne varnostne posege na obstoječih jezovih, ki jih predpiše Ministrstvo za infrastrukturo in promet in ki jezov ne spreminjajo bistveno;
 • predvideni so:
 • poenostavitev postopkov za posege in dela na krajih, ki jih je potrebno bonificirati na Območjih nacionalnega interesa (SIN);
 • pospešitev rokov za dodelitev sredstev komisarjem proti hidrogeološki nestabilnosti;
 • racionalizacija ukrepov v Okoljskih gospodarskih conah;
 • poenostavitve v zvezi z intervencijami na projektih ali obratih, ki se napajajo iz obnovljivih virov energije, kot tudi pri ustvarjanju polnilnih mest in polnilnih postaj za električna vozila;
 • nova uredba o prenosu obnovljivih virov energije iz Italije v druge evropske države z ugodnostmi za državno blagajno;
 • razširitev mehanizma “izmenjava na drugem mestu” na majhne Občine (do 20.000 prebivalcev) za spodbujanje uporabe električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov;
 • izredni načrt vzdrževanja gozdnih in gorskih območij za zadovoljevanje potreb po izboljšanju kakovosti gozdnih površin v skladu s smernicami za spodbujanje in poenostavitve;
 • poenostavitve za sprostitev javnih garancij SACE v korist okolju prijaznih projektov, t.i. green new deal.

PRILOGE