XBORDER – WORK

SDGZ sodeluje kot pridružena institucija v projektu ”XBORDER – WORK: tacking administrative issues that hinder free movement of workers”, ki ima namen odpraviti določene administrativne ovire, ki obstajajo na slovensko-italijankem obmejnem obmbočju.

Projekt je vodila Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina (Centralna direkcija za delo) in v njem je sodeloval tudi in Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije –  Območna služba Koper. Cilj projekta je bil razvoj in testiranje komunikacijskega protokola za čezmejno delitev podatkov o prihodkih čezmejnih delavcev, tj. delavcev, ki delajo v eni državi in imajo stalno prebivališče v drugi.

Projekt se je začel avgusta 2018 in se je zaključil oktobra 2019. V sklopu projekta so partnerji izvedli analizo italijanske in slovenske davčne zakonodaje, sestavili čezmejni obrazec za delitev podatkov o prihodkih delavcev in opravili testiranje obrazca s slovenskimi in italijanskimi podjetji. Testna faza smo izvedli z namenom, da da preverimo uporabnost rešitve in njeno morebitno sprejetje pri pristojnih organih.

Ob koncu projekta so zunanji sodelavci projekta pripravili končno študijo, ki vsebuje nasvete o tem, kako bi lahko zmanjšali administrativne ovire, ki bremenijo čezmejne delavce.

 

  Prenesi dvojezični obrazec za čezmejne delavce: Formulario lavoratori frontalieri – Obrazec za čezmejne delavce

 

Projekt financira Združenje evropskih obmejnih regij  preko pobude  b-solutions.

 

 

Pregled prejetih javnih prispevkov za projekt – Evidenza dei contributi pubblici ricevuti per il progetto
UPRAVIČENEC – BENEFICIARIO DAVČNA ŠTEVILKA – CODICE FISCALE SUBJEKT, KI JE IZPLAČAL PRISPEVEK – SOGGETTO CONCEDENTE DATUM UNOVČITVE – DATA LIQUIDAZIONE PRAVNA PODLAGA – NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAMEN PRISPEVKA – TIPOLOGIA AIUTO UNOVČENI ZNESEK – SOMMA RICEVUTA
Slovensko Deželno gospodarsko združenje – Unione regionale economica slovena 80014810321 Association of European border regions 06/12/2019 Action Grant CCI2017CE160AT082 PROGETTO XBORDER WORK: TACKLING ADMINISTRATIVE ISSUES THAT HINDER FREE MOVEMENT OF WORKERS 7.000,00 €