Slovensko jezikovno okence

V okviru Slovenskega deželnega gospodarskega (SDGZ) deluje slovensko jezikovno okence s podporo Dežele Furlanije Julijske Krajine.

Prispevek služi za kritje stroškov, ki so povezani s prevajanjem tolmačenjem in dvojezičnim poslovanjem, ki jih ima SDGZ med opravljanjem svojih funkcij in pri organizaciji raznih pobud, srečanj in drugih dogodkov.

Jezikovno okence daje možnost dvojezičnega komuniciranja vsem, ki se obračajo na SDGZ t.j člani združenja, podjetja, poslovni partnerji in vse druge zainteresirane osebe. Komunikacije poteka osebno, po telefonu in preko elektronske pošte, kot tudi preko družbenih medijev in aplikacij za pošiljanje sporočil.

 

 

 

 

Pregled prejetih javnih prispevkov za projekt – Evidenza dei contributi pubblici ricevuti per il progetto
UPRAVIČENEC – BENEFICIARIO DAVČNA ŠTEVILKA – CODICE FISCALE SUBJEKT, KI JE IZPLAČAL PRISPEVEK – SOGGETTO CONCEDENTE DATUM UNOVČITVE – DATA LIQUIDAZIONE PRAVNA PODLAGA – NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAMEN PRISPEVKA – TIPOLOGIA AIUTO UNOVČENI ZNESEK – SOMMA RICEVUTA
Slovensko Deželno gospodarsko združenje – Unione regionale economica slovena 80014810321 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 06/12/2019 L.R. n. 29/2018 Contributo di 50.000 euro in via straordinaria per l’esercizio 2019 50.000,00 €