Omejevalni ukrepi COVID-19 v Sloveniji

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga

Credits RAI

Slovenska vlada je na seji 12.11.2020 v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID 19 sprejela novi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. novembra 2020.

1. člen

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

2. člen

(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,

– lekarne,

– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

– tržnice,

– kmetijske prodajalne,

– bencinske servise,

– banke in zavarovalniške storitve,

– pošto,

– dostavne službe,

– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),

– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,

– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,

– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,

– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro;

pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:

– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,

– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

3. člen

(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka morajo trgovski centri:

– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju petega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,

– imeti ločen vhod in izhod za stranke.

(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

4. člen

(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in

– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka in prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.

(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.

(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

5. člen

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Prehajanje meje med Slovenijo in Italijo

vir/fonte: Il Piccolo

Slovenska vlada je na seji 12.11.2020 v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID 19 sprejela tudi novi odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki velja od 16. novembra 2020.

S ponedeljkom, 16. novembra, prehajanje meje med Slovenijo in Italijo ni  več mogoče za tiste, ki ne spadajo v katero od skupin 15 izjem iz 10. člena vladnega odloka, ki je bil 12. novembra objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (glej priponko).

Vstop je možen za naslednje izjeme:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo, oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na, ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 12 urah po vstopu;

5. osebi z diplomatskim potnim listom;

6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;

7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 12 ur po prehodu meje;

11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu, ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča;

13. dvolastniku, ali najemniku zemljišča v obmejnem območju, ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;

14. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;

15. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kot je znano, je Slovenija vzpostavila kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko, ki so naslednje: 1. Vrtojba – St. Andrea, 2. Fernetiči – Fernetti, 3. Škofije – Rabuiese, 4. Krvavi potok – Pese.

Prestop državne meje izven kontrolnih točk je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Italijanske republike. Ravno tako je prestop državne meje izven kontrolnih točk dovoljen tudi državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah Italijanske republike, ki mejijo na Republiko Slovenijo.

Prepoved zbiranja ljudi

Vlada je na seji 12.11.2020 sprejela tudi odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki velja s 13. novembrom 2020. Odlok sedaj določa da:

1. člen

(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

(2) Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, razen če ta odlok določa drugače.

(3) Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za primere:

1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

2. prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,

3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere.

(4) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

2. člen

(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.

(2) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja, poroke in verski obredi.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

3. člen

Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

4. člen

Prehajanje med statističnimi regijami iz drugega odstavka 1. člena tega odloka je ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena tega odloka za posameznike dovoljeno za:

1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

5. člen

(1) Šteje se, da oseba prebiva v statistični regiji iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, če ima v občini iz te statistične regije stalno ali začasno prebivališče.

(2) Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v statistični regiji iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

6. člen

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

PRILOGE: